Kodeks etyczny coacha

 1. Coach dba o swoje przygotowanie merytoryczne i rozwój umiejętności.
 2. Coach dba o wizerunek i interesy swojego klienta.
 3. Coach zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy.
 4. Coach powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeżeli okoliczności zewnętrzne lub jego własny aktualny stan fizyczny czy psychiczny mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.
 5. Coach nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych coachów. Stwierdzając nieetyczne postępowanie kolegi w sprawach zawodowych lub dowiadując się o takim zachowaniu, coach stara się przekonać go o niewłaściwości jego czynów, korzystając gdy trzeba, z pomocy innych kolegów. Jeśli taka interwencja okazuje się nieskuteczna, coach zgłasza sprawę do właściwej instytucji, która określa dalszy sposób jej załatwienia.
 6. Coach zgodnie z prawdą przedstawia swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
 7. Coach nie wykorzystuje informacji uzyskanych w trakcie procesu coachingu w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści osobistych, zawodowych czy finansowych
  z wyjątkiem zapłaty za wykonaną pracę.
 8. Gdy coach czuje, że coaching nie jest właściwym rozwiązaniem dla klienta lub nie jest z jakiegoś powodu skuteczny, jest zobowiązany do omówienia tego z klientem
  w sposób nie uwłaczający jego godności.
 9. Coach nie podejmuje się coachingu, który stałby w sprzeczności z coachingiem prowadzonym dla innego klienta lub byłby konkurencyjny.
 10. Coach nie ujawnia osobom trzecim informacji dotyczących swojego klienta, na temat przebiegu coachingu, tematów poruszanych podczas sesji z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient upoważni coacha do ich ujawnienia lub w sytuacji kiedy klient ujawnia zamiar zagrożenia życiu swojemu lub innych osób oraz kiedy świadomie działa na niekorzyść innych osób i/lub organizacji.